Terminai ir sąlygos

 

UAB Audiotonas kiek galėdamas stengiasi užtikrinti visos šioje interneto svetainėje pateiktos informacijos tikslumą, tačiau jos įvedimo metu gali pasitaikyti klaidų – iš anksto už jas atsiprašome.

 

Naudojimasis mūsų interneto svetaine reiškia, kad sutinkate su pateiktais terminais ir sąlygomis, kurios įsigalioja pirmąją Jūsų naudojimosi šia interneto svetaine dieną. Audiotonas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti terminus ir sąlygas, apie tai pranešdama savo interneto svetainėje „www.audiotonas.lt“. Tolesnis naudojimasis šia svetaine po to, kai paskelbiami pakeitimai, reiškia, kad sutinkate su paskelbtaisiais svetainės terminų ir sąlygų pakeitimais.

 

Audiotonas neprisiima atsakomybės dėl netikslumų ar neveikimo šioje interneto svetainėje, o sprendimai, priimami šioje svetainėje pateiktos informacijos pagrindu, yra visiška lankytojo atsakomybė. Audiotonas neprisiima atsakomybės už tiesioginius, ypatingus, netiesioginius ar logiškai atsirandančius nuostolius arba bet kuriuos kitus bet kokio pobūdžio nuostolius, kylančius dėl bet kurios priežasties naudojantis iš šios interneto svetainės tiesiogiai ar netiesiogiai gauta informacija.

 

Medžiaga svetainėje negali būti kopijuojama, dauginama, iš naujo leidžiama, perkeliama į kitą sistemą, siunčiama, transliuojama ar kuriuo nors būdu perduodama, išskyrus tuos atvejus, kai tai daroma Jūsų pačių asmeninio nekomercinio naudojimosi tikslu. Bet kuriam kitam tikslui būtinas Audiotono leidimas. Jūs sutinkate neadaptuoti, nekeisti ir nekurti išvestinio darbo šioje svetainėje esančios medžiagos pagrindu ar naudotis ja tam tikrais tikslais, išskyrus asmeninius nekomercinius tikslus. Jūs sutinkate naudotis šia svetaine tik teisėtais tikslais ir tik tokiu būdu, kuris nepažeidžia trečiųjų šalių teisių naudotis šia svetaine bei neapriboja ir nevaržo šio naudojimosi. Toks apribojimas ar suvaržymas apima, tuo neapsiribojant, elgesį, kuris yra neteisėtas ar kuris gali kliudyti kitam asmeniui, jį varginti ar sudaryti jam nepatogumų, nepadorios, įžeidžiančio turinio informacijos perdavimą arba įprastinio dialogo srauto šioje svetainėje nutraukimą.

 

Šią Audiotono svetainę „www.audiotonas.lt“, jos produktus ir paslaugas (ar trečiųjų šalių produktus ir paslaugas) liečianti ir su jais susijusi informacija, pavadinimai, atvaizdai, nuotraukos, emblemos ir simboliai yra pateikiami „AS IS“ („KOKIE YRA“) ir „IS AVAILABLE“ („KĄ TURIME“) pagrindu be reprezentacijos ar patvirtinimo ir be jokios aiškios ar numanomos garantijos patenkinamai kokybei, tinkamumui tam tikriems tikslams, nepažeidžiamumui, suderinamumui, saugumui ir tikslumui. Audiotonas jokiais atvejais nebus atsakingas už žalą, įskaitant, tačiau neapsiribojant, netiesiogine ar logiškai atsirandančia žala arba bet kokia žala, kylančia, kai dėl naudojimosi svetaine, veikiant pagal sutartį, nerūpestingai ar nesąžiningai netenkama naudojimosi galimybės, duomenų ar pelno.

 

Audiotonas negarantuoja, kad šioje svetainėje esančios medžiagos funkcijos bus nepertraukiamos ar be klaidų, kad trūkumai bus ištaisyti arba kad ši svetainė arba serveris, iš kurio ji tiekiama, neturės virusų ar defektų arba kad joje teikiama medžiaga bus visiškai funkcionali, tiksli ir patikima. Audiotonas, jos produktus ir paslaugas identifikuojantys pavadinimai, atvaizdai ir emblemos yra Audiotono firminiai ženklai arba jie priklauso teisėtiems savininkams. Tai, kas pateikta šiuose terminuose ir sąlygose, neaiškinama taip, kad pagal potekstę ar kitaip suteiktų Audiotono ar bet kurios trečiosios šalies licenciją ar teisę pagal jų prekės ženklus ar patentus.

 

Interneto svetainės lankytojas, teikiantis informaciją Audiotonui internetinėje svetainėje „www.audiotonas.lt“, sutinka, kad Audiotonas turi neribotas teises į šią informaciją, tokią, kokia ji pateikta, ir kad Audiotonas gali pasinaudoti šia informacija taip, kaip nusprendžia. Tokia lankytojo pateikta informacija nėra konfidenciali.

 

Jeigu šie „Terminai ir sąlygos“ dėl tam tikros medžiagos prieštarauja naudojimosi taisyklėms ir/arba konkretiems terminams, pateiktiems šioje svetainėje, galioja pastarosios taisyklės ir terminai.

 

Jeigu būtų nustatyta, kad šie terminai ir sąlygos yra neteisėtos, negaliojančios ar kitais atžvilgiais neįvykdomos dėl įstatymų tų valstybių ar šalių, kuriose numatytas šių terminų ir sąlygų galiojimas, tuomet tiek, kiek tas terminas ir sąlyga yra neteisėta, negaliojanti ar neįvykdoma ir, atsižvelgiant į jurisdikciją, dėl kurios ji yra neteisėta, negaliojanti ar neįvykdoma, tai bus panaikinta ir pašalinta iš straipsnio sąlygų, o likusios sąlygos liks pilnai galioti ir toliau bus privalomos bei vykdomos.

 

Šiems „Terminams ir sąlygoms“ taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, jie yra aiškinami pagal šiuos įstatymus. Dėl jų kylantys ginčai yra išskirtinai Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcija.

 

Jeigu šie „Terminai ir sąlygos“ yra ne visiškai priimtini, naudojimąsi šia svetaine privalote tuojau pat nutraukti.

 

Šioje interneto svetainėje tam tikros sąsajos leis Jums išeiti iš interneto svetainės. Audiotonas nekontroliuoja svetainių, prie kurių prisijungiate, taip pat neatsako už svetainių, prie kurių prisijungiate, turinį ar sąsajas. Audiotonas teikia šias sąsajas tik Jūsų patogumui. Tam tikros sąsajos nurodymas nereiškia, kad Audiotonas ją remia.